dilluns, 26 de novembre de 2012

Després del 25N...


VERSIÓN EN CASTELLANO, AL FINAL

En les eleccions catalanes del 25 N de 2012, els catalans han votat una majoria independentista al Parlament català. És a dir, la majoria de catalans està a favor de la independència. Que ningú s’enganyi. És possible que Catalunya obtingui llur independència. Si arriba a produïr-se aquest fet desolador, segur que hom començarà a buscar culpables. Però no hi haurà uns culpables concrets. La culpa serà col·lectiva. La culpa serà dels espanyols. Culpa dels diversos governs, per no enfrontar-se amb fermesa amb els nacionalistes, ja que necessitaven alguns el recolzament dels nacionalistes de la dreta; altres, dels nacionalistes d’esquerres. Culpa dels catalans que es senten espanyols i no han alçat la seva veu per por o per peresa. Culpa del poble espanyol en llur conjunt: uns, per fer com que l’assumpte no anava amb ells; altres, per tractar als catalans com si efectivament no fossin espanyols (sigui insultant-los, sigui convidant-los a marxar, sigui demanant el boicot als productes catalans o sigui qualsevol altra bogeria).

Espanya està en un moment històric. Si perd a Catalunya, Espanya veurà com llur decadència haurà arribat al seu zènit. El principal problema que Espanya ha tingut durant les últimes dècades ha estat no aglutinar a tots els espanyols en un projecte comú. I això és fatal per una nació, car una nació ho és en tant que uneix a tots els compatriotes en un projecte, en una unitat de destí. Actualment, Espanya, com la resta de naciones europees, ja no ofereix un projecte en comú als seus ciutadans. La postmodernitat ha transformat l’home occidental en un individu atomitzat, amb els seus propis interessos desvinculats de la resta de compatriotes. Com a molt, l’home postmodern s’uneix amb els qui pateixen les seves mateixes misèries. O amb els qui comparteixen privilegis. Però no ens enganyem: la idea de Nació, igual que les altres grans idees, s’han diluït en el tornado postmodern, en el cual tot és relatiu, en el que res queda tret del satisfer-se a un mateix. Els espanyols sortiràn tots junts al carrer, deixant llurs diferències apart, per a celebrar la victòria d’un equip de futbol. Però no s’uniràn tots per a engrandir la Pàtria, per a salvar la Nació dels problemes que l’assatgen.

En canvi, el nacionalisme català sí està aglutinant els catalans en una empresa comú. I segueix sumant adeptes, dia a dia. El nacionalisme català està aconseguint, aprofitant la crisi i amb arguments fal·laços i puraent econòmics particularistes (ja que nega que Catalunya hagi estat part essencial d’Espanya i, per tant, no ha de contribuïr necesàriament a la solidaritat nacional) que catalans de tota condició, origen i ideologia deixin les seves diferències apart per a emprendre un projecte en comú diferenciat i al marge de qualsevol Nació (entengui’s, al marge de la resta d’Espanya). Catalunya NO és una nació. Però POT arribar a ser-ho. Les nacions no són sagrades: són creacions humanes (no divines). Són fundacions fetes pels nostres avantpassats, però aquests eren homes de carn i ossos, com nosaltres. Les nacions són entitats venerables, fruits de molta suor i sang, mes no són absolutes. Trencar Espanya és un crim contra la Història i la Tradició. Però no és un crim humà. Vull dir, no atempta contra la dignitat humana de ningú. És possible que España es trenqui i és possible que Catalunya esdevingui una nació (igual que molts pobles, en un moment concret de llur història, han esdevingut nacions). Però, com hem assenyalat més amunt, que ningú s’enganyi. La Catalunya nacional que sorgiria després de la ruptura amb Espanya, ja NO seria la mateixa.

Les nacions són empreses col·lectives diferenciades d’altres, si. És el que s’anomena la unitat de destí en l’universal. Però també es configuren en raó de llur tradició i llur història. Si Catalunya s’independitza d’Espanya, estarà trencant amb tota la seva tradició històrica, cultural i literària. Cataluña és idiosincràticament espanyola. Es pot falsejar la història, es poden tergiversar fets i es poden amagar versos poètics. Però no cal res més que llegir a Vicens Vives, Jacint Verdaguer, Milà i Fontanals, Joan Maragall, Francesc de Camprodón, Marcel Capdeferro, Josep Pla, Jaume Balmes, Jaume I, Bernat Desclot, Rubió i Ors, Eugeni d’Ors, Valentí Almirall, Francesc Cambó i tants altres historiadors, poetes, polítics i literats catalans per a comprovar que l’espanyolitat de Cataluña no és quelcom que uns quants catalans ens haguem inventat i haguem proclamat el passat 12 d’Octubre a la Plaça Catalunya de Barcelona. És quelcom que està en el mateix ésser de Catalunya.

Catalunya és espanyola. Formi part de l’Estat que sigui, s’independitzi o no. Catalunya és espanyola, perquè el seu passat i la seva tradició així ho testimonien. I això no pot cambiar-se. Pot néixer una Catalunya nacional. Però, com tot naixement, serà una entitat nova. La vella Catalunya, el dia després d’una hipotètica independència, emperò, no desapareixeria: seguiria viva en el cor de milers de catalans que la mantindríem viva i, per suposat, la nostra tasca (i la de tots els espanyols) seria la de mantenir-la amb vida perpètuament. I, per suposat, treballar per la reunficació.

De totes maneres, tot això encara són suposicions. Queda temps per convèncer als catalans independentistes que Espanya és la seva nació i que la independència no és la solució als nostres problemes.

----------------------------------------------------------------------------------------

En las elecciones catalanas del 25 N de 2012, los catalanes han votado a una mayoría independentista en el Parlamento catalán. Es decir, la mayoría de catalanes están a favor de la independencia. Que nadie se engañe. Es posible que Cataluña consiga su independencia. Si llega a producirse este desolador hecho, seguro que muchos empezarán a buscar culpables. Pero no habrá unos culpables concretos. La culpa será colectiva. La culpa será de los españoles. Culpa de los distintos gobiernos, por no enfrentarse resultamente a los nacionalistas, pues necesitaban algunos el apoyo de los nacionalistas de derecha; otros, de los nacionalistas de izquierdas. Culpa de los catalanes que se sienten españoles y no han alzado la voz por temor o por pereza. Culpa del pueblo español en su conjunto: unos, por hacer como que el asunto no iba con ellos; otros, por tratar a los catalanes como si efectivamente no fueran españoles (sea insultándolos, sea invitádolos a marchar, sea pidiendo el boicot a los productos catalanes o sea cualquier otra sandez).

España está en un momento histórico. Si pierde a Cataluña, España verá cómo su decadencia habrá llegado a su cénit. El principal problema que España ha tenido durante las últimas décadas ha sido no aglutinar a todos los españoles en un proyecto común. Y esto es fatal para una nación, puesto que una nación lo es en tanto que une a todos los compatriotas en un proyecto, en una unidad de destino. Actualmente, España, igual que el resto de naciones europeas, ya no ofrece un proyecto en común a sus ciudadanos. La postmodernidad ha convertido el hombre occidental en un individuo atomizado, con sus propios intereses desvinculados del resto de compatriotas. Como mucho, el hombre postmoderno se une con los que padecen sus mismas miserias. O con los que comparten sus privilegios. Pero no nos engañemos: la idea de Nación, igual que las demás grandes ideas, se han diluido en la vorágine postmoderna, en la cual todo es relativo, en la que nada queda salvo el satisfacerse a uno mismo. Los españoles saldrán todos juntos a la calle, dejando todas sus diferencias aparte, para celebrar la victoria de un equipo de fútbol. Pero no se unirán todos para engrandecer a la Patria, para salvar la Nación de los problemas que la acechan.

En cambio, el nacionalismo catalán sí está aglutinando a los catalanes en una empresa común. Y sigue sumando adeptos, día a día. El nacionalismo catalán, aprovechando la crisis y con argumentos falaces y puramente económicos particularistas (puesto que niega que Cataluña haya sido parte esencial de la nación española y,por ello, no debe contribuir necesariamente a la solidaridad nacional), está consiguiendo que catalanes de toda condición, origen e ideología dejen sus diferencias aparte para emprender un proyecto en común diferenciado y al margen de cualquier Nación (léase, al margen del resto de España). Cataluña NO es una nación. Pero PUEDE llegar a serlo. Las naciones no son sagradas: son creaciones humanas (no divinas). Son fundaciones hechas por nuestros antepasados, pero éstos eran hombres de carne y hueso, como nosotros. Las naciones son entes venerables, fruto de mucho sudor y sangre, mas no son absolutas. Romper España es un crimen contra la Historia y la tradición. Pero no es un crimen humano. Quiero decir, no atenta contra la dignidad humana de nadie. Es posible que España se rompa y es posible que Cataluña devenga una nación (igual que muchos pueblos, en un momento concreto de su historia, han devenido naciones). Pero, como hemos señalado más arriba, que nadie se engañe. La Cataluña nacional que surgiría tras la ruptura con España, ya NO sería la misma.

Las naciones son empresas colectivas diferenciadas de otras, sí. Es lo que se dice la unidad de destino en lo universal. Pero también se configuran en razón de su tradición y su historia. Si Cataluña se independiza de España, estará rompiendo con toda su tradición histórica, cultural y literaria. Cataluña es idiosincráticamente española. Se puede falsear la historia, se pueden tergiversar hechos y se pueden esconder versos poéticos. Pero no hay más que leer a Vicens Vives, Jacint Verdaguer, Milà i Fontanals, Joan Maragall, Francesc de Camprodón, Marcel Capdeferro, Josep Pla, Jaume Balmes, Jaume I, Bernat Desclot, Rubió i Ors, Eugeni d’Ors, Valentí Almirall, Francesc Cambó y tantos otros historiadores, poetas, políticos y literatos catalanes para comprobar que la españolidad de Cataluña no es algo que unos cuantos catalanes nos hayamos inventado y hayamos proclamado el pasado 12 de Octubre en la Plaza Cataluña de Barcelona. Es algo que está en el mismo ser de Cataluña.
Cataluña es española. Forme parte del Estado que sea, se independice o no. Cataluña es española, porque su pasado y su tradición así lo atestiguan. Y eso no puede cambiarse. 

Puede nacer una Cataluña nacional. Pero, como todo nacimiento, será un ente nuevo. La vieja Cataluña, el día después de una hipotética independencia, empero, no desaparecería: seguiría viva en el corazón de miles de catalanes que la mantendríamos viva y, desde luego, nuestra tarea (y la de todos los españoles) seria la de mantenerla con vida perpetuamente. Y, por supuesto, trabajar para la reunificación.

Pero todo eso aun són suposiciones. Aun queda tiempo para convencer a los catalanes independentistas que España es su nación y que la independencia no es la solución a nuestros problemas.

dimecres, 21 de novembre de 2012

Expoli fiscal? Si, però...per part de qui?

Publico aqui algunes dades interessants de cara al debat sobre el suposat expoli fiscal que pateix Catalunya a mans de l'estat espanyol. Se'ns ha dit mil vegades el que es suposa que Espanya ens roba i que és degut a això que tenim un dèficit tan gran. Ara bé, potser caldria tenir en compte l'ENORME malgastament de diners que realitza la casta política catalana.

Aqui van algunes dades en forma de carta oberta que he trobat per internet:

"Carta de un catalán a Artur Mas:
Honorable Sr. Arturo Mas:
Por favor, no cree una Hacienda Pública catalana. Si no sabe administrar lo que venía ingresando, es obvio que con ese instrumento recaudatorio en la mano, el destino de mi Comunidad Autónoma será incierto.
La culpa no siempre es de Madrid. Me intentaré explicar y de paso ayudar a entender por qué los catalanes hemos quebrado.

1º.- En 2012, el coste anual de los Consells Comarcals en Cataluña, es de 640 millones de euros. 640 millones de euros al año. En cuatro años de supresión de esos Consells Comarcales nos habríamos ahorrado 2.560 millones de euros. Un poco más de la mitad del desvío de 4.804 millones sobre los objetivos de estabilidad fijados por el Gobierno y las CCAA: el 1,3% del PIB. Y solo con una partida.
Los Consells Comarcals tienen las mismas funciones que las Diputaciones Provinciales y se crearon únicamente para colocar a los liberados de cada partido. Fueron creados por CiU y mantenidos por Tripartit y ahora otra vez CiU.
Las Diputaciones Provinciales, normalmente, tienen las mismas funciones que la Generalitat de Catalunya.
En 2009, los presupuestos de la cuatro diputaciones catalanas era de 1.113 millones de euros.
Suprimiendo las cuatro Diputaciones Provinciales y los Consells Comarcals sin que sean sustituidas por nada, Catalunya no tendría déficit.

2º.- Cada Presidente de cada Comisión del Parlament de Catalunya tiene coche oficial y chófer.
Existen 24 Comisiones:
Comisión de Reglamento; Justicia; Interior; Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural; Territorio y Sostenibilidad; Economía y Finanzas; Cultura y Lengua; Asuntos Institucionales; Empresa y Ocupación; Peticiones; Bienestar y Familia y Ocupación; Comisión de Investigación sobre les Posibles Responsabilidades Derivadas de la Actuación y la Gestión de les Entidades Financieras y la Posible Vulneración de los Derechos de los Consumidores; Comisión de Seguridad Viaria; Comisión de Acción Exterior y Unión Europea; de Enseñanza y Universidades; de Igualdad de las Personas; de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; de Salud; del Síndic de Greuges; Comisión de materias Secretas o Reservadas; de la Sindicatura de Cuentas; de Políticas de Juventud; de Cooperación y Solidaridad; de Infancia; Comisión de Investigación sobre la Gestión en el Ámbito Sanitario y las Relaciones entre el Sector Público Sanitario y las Empresas.

3º.- La Generalitat sigue teniendo, tiene un parque móvil mayor que el del Estado Central.

4º.- Salarios: El Presidente de la Generalitat Catalana cobra 144.000 .- € El del estado español cobra 78.185.- €
Todos los diputados catalanes tienen la misma base salarial: 43.697 euros brutos al año. Esta base salarial no es fija, puesto que deben sumársele los complementos correspondientes a la distancia desde su domicilio habitual al Parlamento catalán y otros conceptos. Así, al sueldo de 43.697 euros debe sumarse 51.129 euros si el diputado, además, asume el cargo de presidente de grupo parlamentario
A los diputados que también son portavoces de grupo, el complemento que reciben a su sueldo se sitúa en 43.825 euros: en total, 87.000 euros al año. Si son portavoces adjuntos primeros, se suman al sueldo base de diputado 29.216 euros (74.000 euros totales); y si son portavoces adjuntos segundos, se añaden 21.912 euros (65.000 euros en total).
También existen retribuciones que oscilan entre los 6.000 y los 11.000 euros al año por asistir a comisiones parlamentarias y un régimen específico de “indemnizaciones por gastos de viajes y desplazamientos.
Un Conseller cobra 108.000.- €
Un Director General 80.589.- €
En millones de euros, los salarios anuales que paga la Generalitat según categoría de funcionarios son:
GRUP A 564,42
GRUP B 467,94
GRUP C 361,18
GRUP D 250,26
GRUP E 188,58

5º.- El 2011, Catalunya tenía 7.539.618 de habitantes y 135 diputados en el Parlament de Catalunya. Es decir, un diputado para cada 55.849 personas.
Catalunya tiene 133.450 funcionarios de oposición entre los que NO se incluye el personal de las entidades de derecho público de la Generalitat ni los Órganos Superiores de la Generalitat: Parlament de Catalunya; Consell de Garanties Estatutàries; Sindicatura de Comptes; Oficina Antifrau de Catalunya; Comissió Jurídica Assessora; Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Fuera de todos esos organismos, políticos y funcionarios adscritos a cada uno de ellos, tenemos 56 funcionarios para cada catalán.
La Generalitat de Catalunya tiene 254 entidades de derecho público que dependen de ella. El personal adscrito a cada entidad de derecho público NO está contabilizado como funcionario.

6º.- En otoño de 2011 la Generalitat de Cataluña emitió bonos al 5,25% de interés pagando hasta un 2% adicional al banco que los vendió en concepto de comisión, a los que añadió el gasto en publicidad. Lo que supone que los catalanes pagamos en aquella ocasión hasta un 5,25% + 2% + Publicidad por la deuda que la Generalitat contrajo en para los catalanes.
Del 2 al 24 de abril de 2012 la Generalitat de Cataluña de CiU volvió a emitir bonos a 2 años al 5,00% interés o a 4,5% a 1 año.
La nueva emisión de bonos de la Generalitat tiene unos gastos del 5% interés + % comisión banco + publicidad, entre el 6 y 8% de coste y la pirámide de deuda se acumula a la de la emisión de bonos de 2010 al 4,75% y a la de 5,75% de 2011, con costes similares para la administración catalana.
Ahora la Generalitat debe empezar a pagar esos bonos. De ahí la quiebra.

7º.- En 2010 Televisió de Catalunya (TV3) recibió subvenciones por valor de 293,6 millones de euros. La facturación de TV3 en 2010 fue de 95’5 millones de euros. Los gastos de personal de TV3 para el mismo periodo fueron de 132’2 millones de euros.
En 2012 TV3 debe recibir 235 millones de euros. El resto de organismos del Consorcio Audiovisual de Catalunya 25 millones.
Los bomberos recibieron subvenciones 138.707.060 de euros
En los presupuestos de la Generalitat para 2012 hay subvenciones para “fuentes no departamentales” tan dislocadas como las siguientes:
Descripció Beneficiaris/àries Programa Aplicació económica Convocatòria pública
Transf. a Centrals i Infraestructures per a la
Mobilitat i les ActivitatsLogístiques, SA (CIMALSA) Centrals i Infr.per la
Mobilitat i Act.Log.,SA 661 4.416.410 € NO
Subvenció a Fira 2000, SA Fira 2000, SA 641 4.417.290.- € NO
Transferències corrents a Fundacions Fundacions 125 4.810.001.- € NO
Transferències de capital a empreses privades Empreses privades 672 7.700.001.- € NO

Seamos serios. Sobran mentiras, el expolio es solo nuestro y no de otros."


A més d'això, també caldria citar la dada sobre el frau fiscal donada per Joan Herrera: el frau fiscal, a Catalunya, és de 16000 milions d'euros. És a dir, igual al dèficit que alguns càlculs diuen que va tenir Catalunya al 2009 (cal recordar que altres càlculs redueixen dràsticament aquesta xifra). Cap govern ha fet res (el de Mas, menys) per a perseguir el frau fiscal de les grans fortunes i les grans empreses catalanes.

També podriem parlar del que ens costa a tots els catalans la inversió identitaria de la Generalitat que, per cert, no ha estat retallada per Artur Mas. No hauria estat més lògic retallar la inversió en polítiques identitàries que retallar en sanitat o educació? Això també és culpa d'Espanya?

Expoli fiscal? I tant!!! Els catalans (igual que la resta d'espanyols), estem sotmesos a un expoli fiscal per part dels més rics i de les grans empreses. Unim-nos tots, en comptes de separar-nos, i creem entre tots una Espanya més solidària, on l'economia estigui al servei de les persones i no viceversa.

De veritat algú creu que a Espanya ens tenen mania als catalans? A tota Espanya, el que preocupa a les classes populars (és a dir, a la majoria dels espanyols) és el mateix que a la majoria de catalans: arribar a final de mes, trobar feina, no ser desnonats, etc. No és millor per a nosaltres, els catalans, que esitguem units amb els que ho estan passant tant malament com nosaltres i deixar-nos de filtrejar amb la "nostra" gran burgesia capitalista?

Espanya no és l'estat espanyol: Espanya és el conjunt de ciutadans espanyols amb el teló de fons de la seva Història, cultura i tradició. Hem estat units al llarg de la Història per a superar tots els problemes. Per posar un exemple recent: no van estar els catalans antifranquistes units amb la resta d'espanyols antifranquistes? (i els catalans franquistes units amb la resta d'espanyols franquistes, no ho oblidem).

Recordem la nostra Història, el que ens uneix i el que som. Fem que el poble espanyol estigui unit contra els autèntics expoliadors i els opressors. Catalunya ha prosperat quan Espanya ha estat més unida. No ho dic jo, ho expliquen grans historiadors catalans com Vicens Vives.

dilluns, 19 de novembre de 2012

20 de Noviembre. José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!


Este 20 de Noviembre de 2012 es el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Podríamos hacer un elogio de todas las cualidades ideológicas, intelectuales y morales de este gran español que no tuvo otra aspiración que engrandecer su país y elevar la vida (tanto material como espiritual) de todos los españoles.
Como los prejuicios de la izquierda y la tergiversación interesada de la derecha nublarían todo el elogio, dejo unos textos de José Antonio hablando de lo que más se habla hoy en España. Juzgue cada lector la validez, sensatez y actualidad de los textos, pese a las décadas que han pasado ya (más de medio siglo).

Dejo, al final, un recopilatorio de pareceres que sobre él han vertido diversas personas, la mayoría gente de izquierdas que le conoció en su época.

José Antonio Primo de Rivera. Present!


SOBRE EL CAPITALISMO:

"Así, el sistema capitalista ha hecho que cada hombre vea en los demás hombres un posible rival en las disputas furiosas por el trozo de pan que el capitalismo deja a los obreros, a los empresarios, a los agricultores, a los comerciantes, a todos los que, aunque no lo creáis a primera vista, estáis unidos en el mismo bando de esa terrible lucha económica; a todos los que estáis unidos en el mismo bando, aunque a veces andéis a tiros entre vosotros. El capitalismo hace que cada hombre sea un rival por el trozo de pan. Y el liberalismo, que es el sistema capitalista en su forma política, conduce a este otro resultado: que la colectividad, perdida la fe en un principio superior, en un destino común, se divida enconadamente en explicaciones particulares. Cada uno quiere que la suya valga como explicación absoluta, y los unos se enzarzan con los otros y andan a tiros por lo que llaman ideas políticas. Y así como llegamos a ver en lo económico, en cada mortal, a quien nos disputa el mendrugo, llegamos a ver en lo político, en cada mortal, a quien nos disputa el trozo de poder, la parte de poder que nos asignan las constituciones liberales.
He aquí por qué, en lo económico y en lo político, se ha roto la armonía del individuo con la colectividad de que forma parte, se ha roto la armonía del hombre con su contorno, con su patria, para dar al contorno una expresión que ni se estreche hasta el asiento físico ni se pierda en vaguedades inaprehensibles."(Discurso pronunciado en el cine Madrid, de Madrid, el día 17 de noviembre de 1935)

"El capitalismo, muy en breve, en cuanto vinieron las épocas de crisis, acudió a los auxilios públicos; así hemos visto cómo las instituciones más fuertes se han acogido a la benevolencia del Estado, o para impetrar protecciones arancelarias o para obtener auxilios en metálico. Es decir, que, como dice un escritor enemigo del sistema capitalista, el capitalismo, tan desdeñoso, tan refractario a una posible socialización de sus ganancias, en cuanto vienen las cosas mal es el primero en solicitar una socialización de las pérdidas.
(...)Precisamente la revolución total, la organización total de Europa, tiene que empezar por el individuo, porque el que más ha padecido con este desquiciamiento, el que ha llegado a ser una molécula pura, sin personalidad, sin sustancia, sin contenido, sin existencia, es el pobre individuo, que se ha quedado el último para percibir las ventajas de la vida. Toda la organización, toda la revolución nueva, todo el fortalecimiento del Estado y toda la reorganización económica, irán encaminados a que se incorporen al disfrute de las ventajas esas masas enormes desarraigadas por la economía liberal y por el conato comunista." (Ante una encrucijada en la historia política y económica del mundo, 9 de abril de 1935)

"Tal como está montada la complejidad de la máquina económica, es necesario el crédito; primero, que alguien suministre los signos de créditos admitidos para las transacciones; segundo, que cubra los espacios de tiempo que corren desde que empieza el proceso de la producción hasta que termina. Pero cabe transformación en el sentido de que este manejo de los signos económicos de crédito, en vez de ser negocio particular, de unos cuantos privilegiados, se convierta en misión de la comunidad económica entera, ejercida por su instrumento idóneo, que es el Estado. De modo que al capitalismo financiero se le puede desmontar sustituyéndolo por la nacionalización del servicio de crédito." (Discurso de clausura del segundo consejo nacional de Falange, 17 de noviembre de 1935)

"Mientras la terrible crisis económica actual ha arruinado o está en camino de arruinar a los modestos productores, y la masa obrera sufre como nunca la pesadilla del paro, la cifra de los beneficios obtenidos por los beneficiarios del orden actual de cosas, los dueños de la Banca, es elevadísimo.
Así la tarea urgente que tienen los productores es ésta: destruir el sistema liberal, acabando con las pandillas políticas y los tiburones de la Banca" (Obreros españoles - Hojas de la Falange)

" [El capitalismo] fue sustituyendo la propiedad humana, familiar, gremial, municipal, por la absorción de todo el contenido económico, en provecho de unos grandes aparatos de dominación, de unos grandes aparatos donde la presencia humana directa está sustituida por la presencia helada, inhumana, del título escrito, de la acción, de la obligación, de la carta de crédito" (2 de febrero de 1936)

"[Es necesario] implantar una justicia social profunda, que considere a todo el pueblo como una comunidad orgánica de existencia y establezca un reparto mejor de los placeres y sacrificios." (declaraciones autógrafas proporcionadas al periodista Paxeco el 14 de diciembre de 1934)

"El hambre del pueblo: he aquí otra angustia apremiante y a la que España puede poner remedio. La gran tarea de nuestra generación consiste en desmontar el sistema capitalista, cuyas últimas consecuencias fatales son la acumulación del capital en grandes empresas y la proletarización de las masas. El capitalismo –ya lo sabéis– no es la propiedad; antes bien, es el destructor de la propiedad humana viva, directa; los grandes instrumentos de dominación económica han ido sorbiendo su contenido a la propiedad familiar, a la pequeña industria, a la pequeña agricultura.
(...) [Es necesaria] la reforma crediticio, que tiende a la nacionalización del servicio de crédito en bien de quienes lo necesitan, a quienes hay que redimir de sórdidos usureros y bancos suntuosos" (Arriba, núm. 29, 23 de enero de 1936)


"[Para una reforma agraria] habrá que sacrificar unas cuantas familias. No de grandes labradores, sino de capitalistas del campo, de rentistas del campo; es decir, de gente que, sin riesgo ni esfuerzo, saca cantidades enormes por alquilar sus tierras al labrador. No importa. Se las sacrificará. El pueblo español tiene que vivir. Y no tiene dinero para comprar todas las tierras que necesita. El Estado no puede ni debe sacar de ningún sitio, si no es arruinándose, el dinero preciso para comprar las tierras en que instalar al pueblo. Hay que hacer la reforma agraria revolucionariamente; es decir, imponiendo a los que tienen grandes tierras el sacrificio de entregar a los campesinos la parte que les haga falta. Las reformas agrarias como la que rige ahora, a base de pagar a los dueños el precio entero de sus tierras, son una befa para los labradores. Habrán pasado doscientos años y la reforma agraria estará por hacer." (Arriba, núm. 18, 7 de noviembre de 1935)

SOBRE LA DERECHA:

"Vosotros habéis visto, como lo hemos visto nosotros, al hombre trabajando de sol a sol por un plato de gazpacho, y habéis descubierto en los confines de los páramos españoles gentes con ojos iluminados, como en los mejores tiempos, capaces de toda empresa, vivir una vida miserable y dolorosa. La existencia de esas pobres gentes pondría los pelos de punta si la viéramos aplicada a los animales domésticos.
Pues bien camaradas. Las derechas han hablado de esto sin que nadie se haya preocupado de corregirlo, de evitarlo, y con un poco de espíritu de sacrificio se hubiera podido remediar." (Discurso en el teatro Cervantes, 21 de julio de 1935)

"Las fuerzas conservadoras en general, se hallan reunidas por el solo vínculo de temor al triunfo de las izquierdas. No acaban de comprender que haciendo desaparecer el efecto desaparece la causa, y se resisten a desmontar el sistema capitalista, que está fracasado en todo el mundo."  (Entrevista en El Sol, 9 de febrero de 1936)

" Las derechas, como tales, no pueden llevar a cabo ninguna obra nacional, porque se obstinan en oponerse a toda reforma económica, y con singular empeño a la Reforma agraria. No habrá nación mientras la mayor parte del pueblo viva encharcada en la miseria y en la ignorancia, y las derechas, por propio interés, favorecen la continuación de este estado de cosas." (Instrucciones a todas las jefaturas territoriales, provinciales y de las JONS, 21 de febrero de 1936)

SOBRE CATALUÑA:

"Estoy seguro, señores diputados, de que a ninguno de nosotros, porque amamos a España, se nos puede ocurrir formular la más pequeña cosa que envuelva la menor sombra de agravio para Cataluña; no es ésta la primera vez que hablo en esta sala de semejante tema, y ya sabéis que dije siempre –si es que tenéis la benevolencia de recordarlo– que hay muchas maneras de agraviar a Cataluña, como hay muchas maneras de agraviar a todas las tierras de España, y una de las maneras de agraviar a Cataluña es precisamente entenderla mal; es precisamente no querer entenderla.
Lo digo porque para muchos este problema es una mera simulación; para otros este problema catalán no es más que un pleito de codicia: la una y la otra son actitudes perfectamente injustas y perfectamente torpes. Cataluña es muchas cosas, mucho más profundamente que un pueblo mercantil; Cataluña es un pueblo profundamente sentimental; el problema de Cataluña no es un problema de importación y exportación; es un problema dificilísimo de sentimientos.

Pero también es torpe la actitud de querer resolver el problema de Cataluña reputándolo de artificial. Yo no conozco manera más candoroso, y aun más estúpida, de ocultar la cabeza bajo el ala que la de sostener, como hay quienes sostienen, que ni Cataluña tiene lengua propia, ni tiene costumbres propias, ni tiene historia propia, ni tiene nada. Si esto fuera así, naturalmente, no habría problema de Cataluña y no tendríamos que molestarnos ni en estudiarlo ni en resolverlo; pero no es eso lo que ocurre, señores, y todos lo sabemos muy bien. Cataluña existe con toda su individualidad, y muchas regiones de España existen con su individualidad, y si queremos conocer cómo es España, y si queremos dar una estructura a España, tenemos que arrancar de lo que España en realidad ofrece; y precisamente el negarlo, además de la torpeza que antes os decía, envuelve la de plantear el problema en el terreno más desfavorable para quienes pretenden defender la unidad de España, porque si nos obstinamos en negar que Cataluña y otras regiones tienen características propias, es porque tácitamente reconocemos que en esas características se justifica la nacionalidad, y entonces tenemos el pleito perdido si se demuestra, como es evidentemente demostrable, que muchos pueblos de España tienen esas características.
Por eso soy de los que creen que la justificación de España está en una cosa distinta: que España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y para unir costumbres en un destino universal; que España es mucho más que una raza y es mucho más que una lengua, porque es algo que se expresa de un modo del que estoy cada vez más satisfecho, porque es una unidad de destino en lo universal.

Con sólo esto, veréis que en la posición que estoy sosteniendo no hay nada que choque de una manera profunda con la idea de una pluralidad legislativa. España es así, ha sido varia, y su variedad no se opuso nunca a su grandeza; pero lo que tenemos que examinar en cada caso, cuando avancemos hacia esta variedad legislativa, es si está bien sentada la base inconfundible de lo que forma la nacionalidad española; es decir, si está bien asentada la conciencia de la unidad de destino. Esto es lo que importa, y es muy importante repetirlo una y muchas veces, porque en este mismo salón se ha expuesto, desde distintos sitios, una doctrina de las autonomías que yo reputo temeraria. Se ha dicho que la autonomía viene a ser un reconocimiento de la personalidad de una región; que se gana la autonomía precisamente por las regiones más diferenciadas, por las regiones que han alcanzado la mayoría de edad, por las regiones que presentan caracteres más típicos; yo agradecería –y creo que España nos lo agradecería a todos– que meditásemos sobre esto: si damos las autonomías como premio de una diferenciación, corremos el riesgo gravísimo de que esa misma autonomía sea estímulo para ahondar la diferenciación. Si se gana la autonomía distinguiéndose con caracteres muy hondos del resto de las tierras de España, corremos el riesgo de que al entregar la autonomía invitemos a ahondar esas diferencias con el resto de las tierras de España. Por eso entiendo que cuando una región solicita la autonomía, en vez de inquirir si tiene las características propias más o menos marcadas, lo que tenemos que inquirir es hasta qué punto está arraigada en su espíritu la conciencia de la unidad de destino; que si la conciencia de la unidad de destino está bien arraigada en el alma colectiva de una región, apenas ofrece ningún peligro que demos libertades a esa región para que, de un modo o de otro, organice su vida interna." (Discurso pronunciado en el Parlamento el 4 de enero de 1934)

"En Cataluña hay ya un separatismo rencoroso de muy difícil remedio, y creo que, ha sido, en parte, culpable de este separatismo el no haber sabido entender pronto lo que era Cataluña verdaderamente. Cataluña es un pueblo esencialmente sentimental, un pueblo que no entienden ni poco ni mucho los que le atribuyen codicias y miras prácticas en todas sus actitudes. Cataluña es un pueblo impregnado de un sedimento poético, no sólo en sus manifestaciones típicamente artísticas, como son las canciones antiguas y como es la liturgia de las sardanas, sino aun en su vida burguesa más vulgar, hasta en la vida hereditaria de esas familias barcelonesas que transmiten de padres a hijos las pequeñas tiendas de las calles antiguas, en los alrededores de la plaza Real; no sólo viven con un sentido poético esas familias, sino que lo perciben conscientemente y van perpetuando una tradición de poesía gremial, familiar, maravillosamente fina. Esto no se ha entendido a tiempo; a Cataluña no se la supo tratar, y teniendo en cuenta que es así, por eso se ha envenenado el problema, del cual sólo espero una salida si una nueva poesía española sabe suscitar en el alma de Cataluña el interés por una empresa total, de la que desvió a Cataluña un movimiento, también poético, separatista." (Discurso pronunciado en el Parlamento el 28 de febrero de 1934)

------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTIMONIOS SOBRE JOSÉ ANTONIO


“Fue posible una cooperación de José Antonio con la República de izquierda si, con la acción y la retórica que amaba por igual, se le hubiera sabido atraer a nuestro régimen, pues yo no he olvidado que delante de mí le dijo un día a don Indalecio Prieto, por quien sentía afecto y admiración, que él se inscribiría en el partido socialista si éste se declaraba nacional. El nacionalismo exacerbado de aquel muchacho inteligente, reflexivo y audaz, a pesar de su aparente frivolidad señoritil, y su fiero antimonarquismo, engendrado por la ingratitud de Alfonso XIII para el general don Miguel, se habrían podido atraer y aprovechar si en los momentos en que la República era todavía una gran ilusión nacional hubiese habido alguien con perspicacia y autoridad suficientes para haber comprendido lo que en su cerebro encerraba José Antonio de positivo y la utilidad que de ello podía haber obtenido el nuevo régimen, necesitado de todas las cooperaciones españolistas inquietas por el porvenir para afianzarse, sin grandes resistencias, en el alma de todos los españoles progresivos”
(Félix Gordón Ordás, presidente del Gobierno republicano en el exilio)

“Es ahora cuando se puede medir la torpeza en que se incurrió al consentir el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, cuya muerte no ha sido oficialmente publicada por sus camaradas. Es el Ausente, adjetivo que expresa una duda esperanzada. Esperanza condenada a rápida extinción. Primo de Rivera acabó sus días el 19 (sic) de noviembre de 1936. Su testamento tiene fecha anterior. Es un documento sobrio y sereno, que no carece de sincera emoción. Aquella que le da el trance en que ha sido escrito. Juzgue el lector de la parte humana y política”
(Julián Zugazagoitia, periodista y político bilbaino, director de El Socialista de Madrid, diputado a Cortes, ministro de Gobernación en el primer gabinete presidido por Juan Negrín)

“El fusilamiento de Primo de Rivera fue motivo de profundo disgusto para mí, y creo que para todos los ministros del gabinete. Como en todos los casos de condena a muerte por los Consejos de Guerra –y Primo de Rivera fue sometido y juzgado por uno de estos Consejos– la sentencia pasó al Consejo Supremo; éste la confirmó, y cumplido este trámite debería pasar al Consejo de Ministros para ser o no aprobada, costumbre establecida por mi Gobierno. Estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa, cuando se recibió un telegrama comunicando haber sido fusilado Primo de Rivera en Alicante. El Consejo no quiso tratar una cosa ya ejecutada, y yo me negué a firmar el enterado para no legalizar un hecho realizado a falta de un trámite impuesto por mí a fin de evitar fusilamientos ejecutados por la pasión política. En Alicante sospechaban que el Consejo le conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así, pero no hubo lugar. Esta es la estricta verdad respecto a este episodio, tan lamentable y que tan malas consecuencias ha tenido”
(Francisco Largo Caballero, político y dirigente obrero)

“José Antonio y yo nos sentábamos juntos en la Cámara y pronto nos hicimos amigos. Comentábamos los debates del día, hablábamos de cualquier cosa. Recuerdo que siempre me decía: Teodomiro, si no fuese por sus ideas religiosas, qué cerca estaríamos usted y yo en política. En el fondo todos queremos lo mismo. Y era cierto”
(Teodomiro Menéndez, diputado socialista y uno de los responsables de la Revolución de Asturias)

“Juan Negrín, Indalecio Prieto o Julián Besteiro podían haberse entendido perfectamente con José Antonio Primo de Rivera, antes que con un Joaquín Maurín, un García Oliver o con Andrés Nin. Las simpatías de Negrín y Prieto hacia José Antonio eran innegables a pesar de que no compartían su ideario, pero sí el amor a España por encima de toda contingencia política”
“José Antonio se lamentaba de que los obreros no afiliados al naciente movimiento falangista, se resistieran a seguirle en sus propósitos de justicia social, actitud que le dolía al jefe de la Falange, pues aspiraba a arrastrar tras de sí, algún día, a las grandes masas obreras, y le preguntó a Pestaña los motivos, a lo que el dirigente de los Treinta, respondió, suavizando en lo posible las palabras: Porque los obreros ven en ti a un señorito y no a uno de ellos”
(Joan Llarch, biógrafo de Juan Negrín y Durruti)

“Pudo haber y no lo hubo, un diálogo del anarquismo y del falangismo en su primera hora. Pero consciente de los vínculos ideológicos entre sus aspiraciones y las del sindicalismo libertario español, Primo de Rivera tuvo entrevistas con Ángel Pestaña pocas semanas después de la fundación de Falange, en el curso de una visita a Barcelona, y no pudo establecerse ningún acuerdo, en parte por la distancia que había entre uno que había nacido en cuna pobre y se había desarrollado en el trabajo constante, y el que había nacido en cuna dorada y no había tenido ningún inconveniente en su carrera por la vida, con el pan de cada día seguro. Se hicieron otros intentos de acercamiento a través de Ruiz de Alda y de Luys Santa Marina, pero Pestaña no tuvo confianza en la posibilidad de una cooperación con ese sector nuevo y juvenil de la vida políticasocial española”
“A pesar de la diferencia que nos separaba, veíamos algo de ese parentesco espiritual con José Antonio Primo de Rivera, hombre combativo, patriota, en busca de soluciones para el porvenir del país. Hizo antes de julio de 1936 diversas tentativas para entrevistarse con nosotros. Mientras toda la Policía de la República no había descubierto cuál era nuestra función en la FAI, lo supo Primo de Rivera, jefe de otra organización clandestina, la Falange Española. No hemos querido entonces, por razones de táctica consagrada entre nosotros, ninguna clase de relaciones. Ni siquiera tuvimos la cortesía de acusar recibo a la documentación que nos hizo llegar para que conociésemos una parte de su pensamiento, asegurándonos que podía ser base para una acción conjunta a favor de España. Estallada la guerra, cayó prisionero y fue condenado a muerte y ejecutado. Anarquistas argentinos nos pidieron que intercediésemos para que este hombre no fuese fusilado. No estaba en manos nuestras impedirlo, a causa de las relaciones tirantes que manteníamos con el Gobierno central, pero hemos pensado entonces y seguimos pensando que fue un error de parte de la República el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera; españoles de esa talla, patriotas como él, no son peligrosos ni siquiera en las filas enemigas. Pertenecen a los que reivindican a España y sostienen lo español, aun desde los campos opuestos, elegidos equivocadamente como los más adecuados a sus aspiraciones generosas. ¡Cuánto hubiera cambiado el destino de España si un acuerdo entre nosotros hubiese sido tácitamente posible, según los deseos de Primo de Rivera!”
(Diego Abad de Santillán, anarquista miembro de la CNT-FAI)

“Pero la propuesta del señor Primo de Rivera [para poner fin a la Guerra Civil] deja bien establecidas dos cosas y éstas son las que yo brindo como aporte a la historia de la República. Una, que el 9 de agosto de 1936, el jefe de Falange Española se dirigía a mí, con todos lo respetos y acatamientos al cargo que yo ocupaba y que, reconociendo la legitimidad del Gobierno de la República, presentaba a éste unas proposiciones que él creía útiles para el restablecimiento de la paz. Y otra, que en la conciencia de uno de los directores de la rebelión –quizás el más inteligente y por ende el más peligroso– se manifestaba el remordimiento puesto que, desde la soledad de la celda, decía que era preciso realizar un esfuerzo para contener el peligro que gravemente amenazaba a la España de todos”
(Diego Martínez Barrio, ministro de la República)
“Mas ¡qué diferente habría sido la política española si se hubiese sentado en el congreso! No habría secundado los ataques corrosivos y demagógicos de Calvo Sotelo; caminaría con rumbo propio; no habría sido detenido arbitrariamente, y no habría sufrido la prisión y la sentencia de muerte. No se avendría nunca a ser plegadizo portavoz de la rebelión militar, si es que ésta llegaba a producirse, y pondría su pensamiento en aquella altura en que lo situó su testamento político de buscar –igual que yo– una conciliación entre las dos Españas, una colaboración ministerial con republicanos probados”
(Manuel Portela Valladares, republicano)

“José Antonio era un hombre cultivado de sensibilidad y encanto a quien incluso sus enemigos respetaban”
(Hugo Thomas, hispanista de izquierdas)

“Si José Antonio Primo de Rivera hubiera estado en Granada, a Lorca no le matan. Porque Primo era un hombre con cultura, un poco poeta y con él se podía razonar. Yo hasta le tengo cierto cariño”
(Ian Gibson, hispanista de izquierdas)

“Aunque no comulgo con la ideología, sí creo que José Antonio Primo de Rivera era una persona honrada, con ideales, y que intentó actuar en bien de la sociedad y de España”
(Paul Preston, hispanista de izquierdas famoso por sus duras críticas al franquismo)

“Su dirigente, José Antonio, como se le llamaba siempre, era un joven andaluz dotado de encanto personal y de imaginación. Hasta sus enemigos, los socialistas, no podían por menos que tenerle cierto afecto. En las discusiones de café acostumbraba a insistir en que estaba más cerca de ellos que de los conservadores. Apostrofaba a la República porque no socializaba los bancos y los ferrocarriles y por tener miedo de emprender la reforma agraria con energía”
(Gerald Brenan, hispanista)

“Lo que quería José Antonio era convencer, de ninguna manera imponer, como ocurría con una gran parte de sus correligionarios y seguidores. En sus raíces era un seductor, no un dictador. Él creía en la dialéctica del puño y las pistolas como recurso supremo, pero estas bravuconadas hay que entenderlas como concesiones a la época y no como manifestaciones esenciales de un modo de ser. La violencia y el pistolerismo eran un instrumento común en su tiempo, empleado por todos los partidos radicales, no sólo por Falange. En rigor, José Antonio se opuso siempre a la violencia que en España habían introducido las bandas del Sindicato Libre, los pistoleros anarcosindicalistas, los alabiñanistas y los mismos estudiantes ultras de la FUE. Antes de organizar ella misma sus cuadros represivos, la Falange fue víctima de represalias físicas de la extrema izquierda. Todo el que no tenga en cuenta ese hecho decisivo se descalifica a sí mismo para enjuiciar con honestidad el proceso evolutivo. Fue la moderada actitud de José Antonio ante las eliminaciones de varios militares y falangistas lo que motivó en el seno de la Falange el surgimiento de un grupo que exigía el terror contra la izquierda […]. Fueron Ansaldo y Manuel Groizard quienes abogaron por la táctica del terror como instrumento de lucha. José Antonio demoró cuanto pudo estos métodos vindicativos; el terror practicado por los ultraizquiedistas no favoreció la inicial templaza joseantoniana. Las turbias escuadras de la Falange de la Sangre fueron aceptadas al final por José Antonio, como pura necesidad pragmática pero no por convicciones interiores”
(Heleno Saña, escritor anarquista)

“Ayer, al pasar por los puestos de libros del Cabildo, vi unos cuantos libros españoles, de la España actual… ¡Lagarto, lagarto!... Sin embargo, me compré nada menos que las Obras Completas de José Antonio. Hacía mucho tiempo que quería leerlas y ayer era verdaderamente inoportuno porque tenía que terminar lo de las Mujeres Ejemplares, pero llegué a casa y me leí de un golpe trescientas páginas. Es increíble. Dos cosas son increíbles; una que todo eso haya podido pasarme inadvertido a mí, en España, y otra que España y el mundo hayan logrado ocultarlo tan bien. Porque no me extraña que llegaran a matarle: estaba hecho para eso, para que después de muerto se haya hecho el silencio sobre su caso… Era difícil y expuesto por la gran confusión en torno. Por el contrario, los gitanillos, las faldas de volantes, los toritos bravos y todo el puterío sublimado extendiendo por el mundo una España histriónica era vivificante para la cosecha de turismo. Es cierto que su simpatía por los fascismos europeos, tan macabros, le salpicó con el cieno en que ellos se enfangaron, pero leyéndole con honradez se encuentra el fondo básico de su pensamiento, que es enteramente otra cosa. Fenómeno español por los cuatro costados […]. Despertad, sacudid a uno de esos ciegos y será capaz de mayor abnegación, pero mientras viva ofuscado por su propio brillo, activado por su propia hambre, no esperéis que dialogue con el prójimo, conformaos con poder evitar que lo devore. Hay que estudiar esto en Unamuno, en Ortega, en José Antonio, su reflejo o espectro. En lo que quedó de ellos, en quienes les fueron afectos y en quienes les execraron sin comprenderlos o, lo que es peor, comprendiéndolos y temiendo –por pereza, por miedo o por inepcia– lo que ellos exigían.”
(Rosa Chacel, republicana)

“Mire, sé que la cita es un riesgo, pero uno de los que entendió mejor, y en circunstancias muy difíciles, el catalanismo, fue José Antonio Primo de Rivera”
(Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat)

“Cuantos me reprochaban las defensas de ese joven impetuoso y bien intencionado, conocen mi respuesta. Es que también le debía la vida, porque él y su gente me custodiaron hasta mi domicilio, una noche en que algunos, que se decían correligionarios míos, habían acordado ‘abolirme’. Ya conoce V.E., por escrito, el episodio. Son páginas personales que dicen muchas cosas.”
“Data de muchísimo tiempo la afirmación de que en todas las ideas hay algo de verdad. Me viene esto a la memoria a cuenta de los manuscritos que José Antonio Primo de Rivera dejó en la cárcel de Alicante. Acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias, que quizá fueran fundamentales, y medir las divergencias, probablemente secundarias, a fin de apreciar si éstas valían la pena de ventilar en el campo de batalla. La confrontación de ideologías, que no se hizo entonces, debe hacerse ahora. Porque es necesario un esfuerzo generoso en busca de puntos de concordia que hagan posible la convivencia, tratándonos como hermanos y no peleando como hienas”
(Indalecio Prieto, dirigente socialista)
 Ir abajo

divendres, 16 de novembre de 2012

Ensayo sobre el nacionalismo (José Antonio)

En l'actual debat sobre les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya es planteja la qüestió de l'encaix de la primera en el conjunt de la nació. Aquesta qüestió porta aparellades altres dues qüestions: la nacionalitat de Catalunya (é a dir, si Catalunya és o no és nació) i, en tot cas, la compatibilitat entre ambdues identitats (si és que son dos identitats diferents).
Crec que aquest assaig de José Antonio, sempre llegit deixant fora els prejudicis que sobre aquest gran polític i pensador (que begué de Unamuno i Ortega) corren, pot aportar unes interesantíssimes reflexions per tothom.

En el actual debate sobre las relaciones entre Cataluña y el resto de España se plantea la cuestión del encaje de la primera en el conjunto de la nación. Esta cuestión lleva apareadas otras dos cuestiones: la nacionalidad de Cataluña (es decir, si Cataluña es o no es una nación) y, en todo caso, la compatibilidad entre ambas identidades (si es que son dos entidades distintas).
Creo que este ensayo de José Antonio, siempre leído dejando fuera los prejuicios que sobre este gran político y pensador (que bebió de Unamuno y Ortega) corren, puede aportar unas interesantísimas reflexiones para todos.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ENSAYO SOBRE EL NACIONALISMO

 LA TESIS ROMÁNTICA DE NACIÓN

Aquella fe romántica en la bondad nativa de los hombres fue hermana mayor de la otra fe en la bondad nativa de los pueblos. "EI hombre ha nacido libre, y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado", dijo Rousseau. Era, por consecuencia, ideal rousseauniano devolver al hombre su libertad e ingenuidad nativas; desmontar hasta el límite posible toda la máquina social que para Rousseau había operado de corruptora. Sobre la misma línea llegaba a formularse, años después, la tesis romántica de las nacionalidades. Igual que la sociedad era cadena de los libres y buenos individuos, las arquitecturas históricas eran opresión de los pueblos espontáneos y libres. Tanta prisa como libertar a los individuos corría libertar a los pueblos.
Mirada de cerca, la tesis romántica iba encaminada a la descalificación; esto es, a la supresión de todo lo añadido por el esfuerzo (Derecho e Historia) a las entidades primarias, individuo y pueblo. El Derecho había transformado al individuo en persona; la Historia había transformado al pueblo en polis, en régimen de Estado. El individuo es, respecto de la persona, lo que el pueblo respecto de la sociedad política. Para la tesis romántica, urgía regresar a lo primario, a lo espontáneo, tanto en un caso como en el otro.

EL INDIVIDUO Y LA PERSONA

El Derecho necesita, como presupuesto de existencia, la pluralidad orgánica de los individuos. El único habitante de una isla no es titular de ningún derecho ni sujeto de ninguna jurídica obligación. Su actividad sólo estará limitada por el alcance de sus propias fuerzas. Cuando más, si acaso, por el sentido moral de que disponga. Pero en cuanto al derecho, no es ni siquiera imaginable en situación así. El Derecho envuelve siempre la facultad de exigir algo; sólo hay derecho frente a un deber correlativo; toda cuestión de derecho no es sino una cuestión de límites entre las actividades de dos o varios sujetos. Por eso el Derecho presupone la convivencia; esto es, un sistema de normas condicionantes de la actividad vital de los individuos.
De ahí que el individuo, pura y simplemente, no sea el sujeto de las relaciones jurídicas; el individuo no es sino el substratum físico, biológico, con que el Derecho se encuentra para montar un sistema de relaciones reguladas. La verdadera unidad jurídica es la persona, esto es, el individuo, considerado, no en su calidad vital, sino como portador activo o pasivo de las relaciones sociales que el Derecho regula; como capaz de exigir, de ser compelido, de atacar y de transgredir.

Lo NATIVO Y LA NACIÓN

De análoga manera, el pueblo, en su forma espontánea, no es sino el substratum de la sociedad política. Desde aquí, para entenderse, conviene usar ya la palabra nación, significando con ella precisamente eso: la sociedad política capaz de hallar en el Estado su máquina operante. Y con ello queda precisado el tema del presente trabajo: esclarecer qué es la nación: si la realidad espontánea de un pueblo, como piensan los nacionalistas románticos, o si algo que no se determina por los caracteres nativos.
El romanticismo era afecto a la naturalidad. La vuelta a la Naturaleza fue su consigna. Con esto, la nación vino a identificarse como lo nativo. Lo que determinaba una nación eran los caracteres étnicos, lingüísticos, tipográficos, climatológicos. En último extremo, la comunidad de usos, costumbres y tradición; pero tomada la tradición poco más que como el recuerdo de los mismos usos reiterados, no como referencia a un proceso histórico que fuera como una situación de partida hacia un punto de llegada tal vez inasequible.
Los nacionalismos más peligrosos, por lo disgregadores, son los que han entendido la nación de esta manera. Como se acepte que la nación está determinada por lo espontáneo, los nacionalismos particularistas ganan una posición inexpugnable. No cabe duda de que lo espontáneo les da la razón. Así es tan fácil de sentir el patriotismo local. Así se encienden tan pronto los pueblos en el frenesí jubiloso de sus cantos, de sus fiestas, de su tierra. Hay en todo eso como una llamada sensual, que se percibe hasta en el aroma del suelo: una corriente física, primitiva y encandilante, algo parecido a la embriaguez y a la plenitud de las plantas en la época de la fecundación.

TORPE POLÍTICA

A esa condición rústica y primaria deben los nacionalismos de tipo romántico su extremada vidriosidad.
Nada irrita más a los hombres y a los pueblos que el ver estorbos en el camino de sus movimientos elementales: el hambre y el celo –apetitos de análoga jerarquía a la llamada oscura de la tierra– son capaces, contrariados, de desencadenar las tragedias más graves. Por eso es torpe sobremanera oponer a los nacionalismos románticos actitudes románticas, suscitar sentimientos contra sentimientos. En el terreno afectivo, nada es tan fuerte como el nacionalismo local, precisamente por ser el más primario y asequible a todas las sensibilidades. Y, en cambio, cualquier tendencia a combatirlo por el camino del sentimiento envuelve el peligro de herir las fibras más profundas –por más elementales– del espíritu popular, y encrespar reacciones violentas contra aquello mismo que pretendió hacerse querer. 

De esto tenemos ejemplo en España. Los nacionalismos locales, hábilmente, han puesto en juego resortes primarios de los pueblos donde se han producido: la tierra, la música, la lengua, los viejos usos campesinos, el recuerdo familiar de los mayores... Una actitud perfectamente inhábil ha querido cortar el exclusivismo nacionalista, hiriendo esos mismos resortes; algunos han acudido, por ejemplo, a la burla contra aquellas manifestaciones elementales; así los que han ridiculizado por brusca la lengua catalana.
No es posible imaginar política más tosca: cuando se ofende uno de esos sentimientos primarios instalados en lo profundo de la espontaneidad de un pueblo, la reacción elemental en contra es inevitable, aun por parte de los menos ganados por el espíritu nacionalista. Casi se trata de un fenómeno biológico.
Pero no es mucho más aguda la actitud de los que se han esforzado en despertar directamente, frente al sentimiento patriótico localista, el mero sentimiento patriótico unitario. Sentimiento por sentimiento, el más simple puede en todo caso más. Descender con el patriotismo unitario al terreno de lo afectivo es prestarse a llevar las de perder, porque el tirón de la tierra, perceptible por una sensibilidad casi vegetal, es más intenso cuanto más próximo.

EL DESTINO EN LO UNIVERSAL

¿Cómo, pues, revivificar el patriotismo de las grandes unidades heterogéneas? Nada menos que revisando el concepto de "nación", para construirlo sobre otras bases. Y aquí puede servirnos de pauta para lo que se dijo respecto de la diferencia entre "individuo" y "persona". Así como la persona es el individuo considerado en función de sociedad, la nación es el pueblo considerado en función de universalidad.
La persona no lo es en tanto rubia o morena, alta o baja, dotada de esta lengua o de la otra, sino en cuanto portadora de tales o cuales relaciones sociales reguladas. No se es persona sino en cuanto se es otro; es decir: uno frente a los otros, posible acreedor o deudor respecto de otros, titular de posiciones que no son las de los otros. La personalidad, pues, no se determina desde dentro, por ser agregado de células, sino desde fuera, por ser portador de relaciones. Del mismo modo, un pueblo no es nación por ninguna suerte de justificaciones físicas, colores o sabores locales, sino por ser otro en lo universal; es decir: por tener un destino que no es el de las otras naciones. Así, no todo pueblo ni todo agregado de pueblo es una nación, sino sólo aquellos que cumplen un destino histórico diferenciado en lo universal.

De aquí que sea superfluo poner en claro si en una nación se dan los requisitos de unidad de geografía, de raza o de lengua; lo importante es esclarecer si existe, en lo universal, la unidad de destino histórico.
Los tiempos clásicos vieron esto con su claridad acostumbrada. Por eso no usaron nunca las palabras "patria" y "nación" en el sentido romántico, ni clavaron las anclas del patriotismo en el oscuro amor a la tierra. Antes bien, prefirieron las expresiones como "Imperio" o "servicio del rey"; es decir, las expresiones alusivas al "instrumento histórico". La palabra "España", que es por sí misma enunciado de una empresa, siempre tendrá mucho más sentido que la frase "nación española". Y en Inglaterra, que es acaso el país de patriotismo más clásico, no sólo existe el vocablo "patria", sino que muy pocos son capaces de separar la palabra king (rey), símbolo de la unidad operante en la Historia, de la palabra country, referencia al soporte territorial de la unidad misma.

LO ESPONTÁNEO Y LO DIFÍCIL

Llegamos al final del camino. Sólo el nacionalismo de la nación entendida así puede superar el efecto disgregador de los nacionalismos locales. Hay que reconocer todo lo que éstos tienen de auténticos; pero hay que suscitar frente a ellos un movimiento enérgico, de aspiración al nacionalismo misional, el que concibe a la Patria como unidad histórica del destino. Claro está que esta suerte de patriotismo es más difícil de sentir; pero en su dificultad está su grandeza. Toda existencia humana –de individuo o de pueblo– es una pugna trágica entre lo espontáneo y lo difícil. Por lo mismo que el patriotismo de la tierra nativa se siente sin esfuerzo, y hasta con una sensualidad venenosa, es bella empresa humana desenlazarse de él y superarlo en el patriotismo de la misión inteligente y dura. Tal será la tarea de un nuevo nacionalismo: reemplazar el débil intento de combatir movimientos románticos con armas románticas, por la firmeza de levantar contra desbordamientos románticos firmes reductos clásicos, inexpugnables. Emplazad los soportes del patriotismo no en lo afectivo, sino en lo intelectual. Hacer del patriotismo no un vago sentimiento, que cualquiera veleidad marchita, sino una verdad tan inconmovible como las verdades matemáticas.

No por ello se quedará el patriotismo en árido producto intelectual. Las posiciones espirituales ganadas así, en lucha heroica contra lo espontáneo, son las que luego se instalan más hondamente en nuestra autenticidad. Por ejemplo, el amor a los padres, cuando ya hemos pasado de la edad en que los necesitamos, es, probablemente, de origen artificial. conquista de una rudimentaria cultura sobre la barbarie originaria. En estado de pura animalidad, la relación paternofilial no existe desde que los hijos pueden valerse. Las costumbres de muchos pueblos primitivos autorizaban a que los hijos matasen a los padres cuanto éstos ya eran, por viejos, pura carga económica. Sin embargo, ahora, la veneración a los padres está tan clavada en nosotros que nos parece como si fuera el más espontáneo de los afectos. Tal es, entre otras, la dulce recompensa que se gana con el esfuerzo por mejorar; si se pierden goces elementales, se encuentran, al final del camino, otros tan caros y tan intensos que hasta invaden el ámbito de los viejos afectos, extirpados al comenzar la empresa superadora. El corazón tiene sus razones, que la razón no entiende. Pero también la inteligencia tiene su manera de amar, como acaso no sabe el corazón.
(Revista JONS, núm. 16, abril de 1934)

dimecres, 14 de novembre de 2012

Defensa de l'Església Catòlica [Defensa de la Iglesia Católica]

VERSIÓN EN CASTELLANO, AL FINALSi hi ha uns institució a Espanya (i a la major part d’Occident) que sigui receptora de les més viscerals i ferotges crítiques, aquesta és l’Església Catòlica. La seva doctrina, llurs institucions, sa cúpula dirigent i, en general, tot allò que estigui relacionat amb ella està sotmès a unes duríssimes crítiques. Crítiques que, en algunes ocasions, estan més que justificades i que han d’ésser recolzades pels catòlics de bona fe. Per descomptat, a l’Església hi ha bones i males persones (lògic, car està formada per éssers humans, i tots portem la marca del pecat original). Ara bé, la immensa majoria d’aquestes crítiques no provenen de la raó i la recerca de la veritat, sino de la irracionalitat i de l’odi cec i ase cap a l’Església Catòlica, tant típic de la Mondernitat tardana i, encara més, de la Postmodernitat.

Es titlla l’Església Catòlica d’intolerant, quan ella mateixa accepta el matrimoni canònic entre catòlics i membres d’altres confessions [1], el diàleg entre religions [2], la llibertat religiosa [3], etc.
Se la titlla de tenir una doctrina retrògada i perniciosa per a la vida moderna, quan defensa amb vehemència la llibertat, dignitat i igualtat de tots els éssers humans, així com la justícia social [4].

Si els que tant critiquen l’Església Catòlica es preocupessin mínimament de llegir llur doctrina (sigui en el Nou Testament, en els documents oficials eclesiàstics o en el Catecisme), se n’adonarien de com n’estan d’equivocats. Els grans valors que la Modernitat reclamà com a propis (Llibertat, Igualtat, Fraternitat) tenen llur origen en el cristianisme. Ara bé, quan aquests valors s’identifiquen amb una creació humana i, per tant, com a quelcom discutible, arribem a l’actualitat postmoderna: la llibertat és socavada i es disfressa aquest esfondrament amb la possibilitat de consumir immenses quantitats de productes innecessaris; la Igualtat és merament formal, haven’t-hi a la pràctica una immoralíssima desigualtat; i la Fraternitat es transforma en individualisme egoista. És l’ombra de Nietzsche que planeja sobre el món postmodern. “Donde quiera que los hombres se juntan, los flacos caen en la tiranía de los fuertes” [5]. La igualtat universal de l’ésser humà és una idea introduïda, per primera vegada a la Història, per Jesús. I té validesa absoluta en tant que és Paraula de Déu i, per tant, és indiscutible. L’Església Catòlica defensa aquesta idea a ultrança des de fa gairebé dos mil·lenis.

Però la qüestió més criticada referent a l’Església Catòlica és llur finançament amb diners públics. Diverses associacions (i, amb elles, milions de persones desinformades) diuen que l’Estat aporta masses diners a l’Església. Es donen unes xifres descomunals, en milions d’euros, per a escàndol dels laics i els ateus. Però en aquest punt cal aclarar diverses coses. Cal denunciar que es comptabilitzen com a subvencions a l’Església Catòlica coses que, en rigor, no són subvencions per a ella. Per exemple, es compta com a subvenció a l’Església els diners destinats a escoles concertades religioses. Però això és absurd: aquestes escoles s’emporten subvencions no per ser catòliques, sino per ser concertades (exactament igual que les escoles concertades laiques). També es comptabilitzen com a subvencions a l’Església els diners que l’Estat paga als professors de religió catòlica que exerceixen a les escoles públiques. Però aquest sofisma és encara més pervers que l’anterior, car aquesta subvenció no beneficia a l’Església, sino als pares de condició humil que volen que els seus fills aprenguin religió a l’escola i no poden permetre’s un de pagament. És que un nen de familia humil no té dret a tenir una formació acadèmica de la religió que profesa lliurement?

I encara hi ha un altre sofisma, més repugnant que aquest últim: es comptabilitzen com ajudes a l’Església les subvencions a ONG’s com Mans Unides! Si algunes de les majors ONG’s del món són catòliques no és perquè l’Església rebi moltes subvencions, sino perquè la mateixa Església exerceix d’ONG ja des dels inicis de llur història terrenal. Mans Unides, així com altres ONG’s catòliques, reben subvencions en qualitat d’ONG’s, no en qualitat de catòliques.

I, per últim, cal senyalar que l’Església, inclòs al marge de les ONG’s vinculades a ella, realitza una tasca social sense parangó en tots els països en els quals té una presència important. Només a Espanya, la Santa Mare Església gestiona milers d’hospitals, orfanats, residències, menjadors socials, bancs d’aliments, etc que sostenen a milions de persones necessitades. Segons alguns estudis, si l’Estat hagués de fer-se càrrec de tots aquests amparats per l’Església, s’arruinaria. L’Església realitza una tasca social importantíssima i, per tant, mereix l’ajuda que l’Estat li ofereix. Tot i que, cal dir-ho, la majoria dels diners públics que rep l’Església no prové de les subvencions estandaritzades, sino dels milions d’espanyols que lliurement marquen la casella de l’Església en la seva declaració de la renda. Aquests diners, si bé enviats a través de l’Estat, provenen dels fidels i, per tant, no poden comptabilitzar-se com a subvenció a l’Església amb diners públics.

Podriem seguir rebatint molts dels atacs que es dirigeixen a l’Església Catòlica, però deixarem aquí aquests apunts per aportar arguments als catòlics que, en moltes ocasions, es veuen avassallats per uns ferotges atacs recolzats per la mal anomenada “correcció política”.

[1] Catecismo de la Iglesia Católica, 1633 - 1637
[2] Declaración Nostra aetate del Concilio Vaticano II
[3] Declaración Dignatatis humanae del Concilio Vaticano II
[4] Catecismo..., Tercera Parte, primera sección, artículo 3 y capítulo 2, artículo 3
[5] Juan Donoso Cortés (1973) Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, Ed. Espasa-Calpe, P 183
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Si hay una institución en España (y en la mayor parte de Occidente) que sea receptora de las más viscerales y feroces críticas, ésa es la Iglesia Católica. Su doctrina, sus instituciones, su cúpula dirigente y, en general, todo lo que esté relacionado con ella está sometido a unas durísimas críticas. Críticas que, en algunas ocasiones, son más que justificadas y que deben ser respaldadas por los católicos de buena fe. Por supuesto, en la Iglesia hay gente buena y gente mala (lógico, si está formada por seres humanos, y todos llevamos la marca del pecado original). Ahora bien, la inmensa mayoría de estas críticas no provienen de la razón y de la búsqueda de la verdad, sino de la irracionalidad y del odio ciego y borrego hacia la Iglesia Católica, tan típico de la Modernidad tardía y, aún más, de la Postmodernidad.

Se tacha a la Iglesia Católica de intolerante, cuando ella misma acepta el matrimonio canónico entre católicos y miembros de otras confesiones[1], el diálogo entre religiones[2], la libertad religiosa[3], etc. Se la tacha de tener una doctrina retrógada y perniciosa para la vida moderna, cuando defiende vehementemente la libertad, la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, así como la justicia social[4].

Si los que tanto critican la Iglesia Católica se preocuparan mínimamente de leer su doctrina (sea en el Nuevo Testamento, en los documentos oficiales eclesiásticos o en el mismo Catecismo), se darían cuenta de cuán equivocados están. Los grandes valores que la Modernidad reclamó como suyos (Libertad, Igualdad, Fraternidad) tienen su origen en el cristianismo. Ahora bien, cuando estos valores se identifican con una creación humana y, por lo tanto, como algo discutible,  llegamos a la actualidad postmoderna: la libertad se socava y se disfraza este socavamiento con la posibilidad de consumir ingentes cantidades de productos innecesarios;  la Igualdad es meramente formal, habiendo en la práctica una inmoralísima desigualdad; y la Fraternidad se tronca en individualismo egoísta. Es la sombra de Nietzsche que planea sobre el mundo postmoderno.”Donde quiera que los hombres se juntan, los flacos caen en la tiranía de los fuertes”[5]. La igualdad universal del ser humano es una idea introducida, por primera vez en la Historia, por Jesús. Y tiene validez absoluta en tanto que es Palabra de Dios y, por lo tanto, es indiscutible. La Iglesia Católica defiende esta idea a ultranza desde hace casi dos milenios.

Pero la cuestión más criticada referente a la Iglesia Católica es su financiación con dinero público. Diversas asociaciones (y tras ellas, millones de personas desfinformadas) dicen que el Estado aporta demasiado dinero a la Iglesia. Se dan unas cifras descomunales, en millones de euros, para escándalo de los laicos y ateos. Pero en este punto hay que aclarar diversas cosas. Hay que denunciar que se contabilizan como subvenciones a la Iglesia Católica cosas que, en rigor, no son subvenciones para ella. Por ejemplo, se cuenta como subvención a la Iglesia las subvenciones para colegios concertados religiosos. Pero esto es absurdo: estos colegios se llevan subvención no por ser católicos, sino por ser concertados (exactamente igual que los colegios concertados laicos). También se contabilizan como subvenciones a la Iglesia el dinero que el Estado paga a los profesores de religión católica que ejercen en las escuelas públicas. Pero este sofisma es aun más perverso que el anterior, puesto que esta subvención no beneficia a la Iglesia, sino a los padres de condición humilde que quieren que sus hijos aprendan religión en el colegio y no pueden permitirse uno de pago. ¿Acaso un niño de familia humilde no tiene derecho a tener una formación académica de la religión que profesa libremente?

Y aun otro sofisma, si cabe más repugnante que este último: ¡se contabilizan como ayudas a la Iglesia las subvenciones a ONG’s como Manos Unidas! Si algunas de las mayores ONG’s del mundo són católicas no es porque la Iglesia reciba muchas subvenciones, sino porque la misma Iglesia ejerce como ONG ya desde los inicios de su andadura terrenal. Manos Unidas, así como otras ONG’s católicas, reciben subvenciones en calidad de ONG’s, no en calidad de católicas.

Y, en último lugar, hay que señalar que la Iglesia, incluso al margen de las ONG’s vinculadas a ella, realiza una labor social sin parangón en todos los países en que tiene una presencia importante. Solamente en España, la Santa Madre Iglesia gestiona miles de hospitales, orfanatos, residencias, comedores sociales, bancos de alimentos, etc que sostienen a millones de personas necesitadas. Según algunos estudios, si el Estado tuviera que hacerse cargo de todos estos amparados por la Iglesia, entraría en bancarrota. La Iglesia realiza una labor social importantísima y, por lo tanto, merece la ayuda que el Estado le ofrece. Aunque, hay que decirlo, la mayoría del dinero público que recibe la Iglesia no proviene de subvenciones estandarizadas, sino de los millones de españoles que libremente marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Este dinero, si bien mandado a través del Estado, proviene de los fieles y, por lo tanto, no puedo contabilizarse como subvención a la Iglesia con dinero público.
Podríamos seguir rebatiendo muchos de los ataques que se dirigen a la Iglesia Católica, pero dejaremos aquí estos apuntes para aportar argumentos a los católicos que, en muchas ocasiones, se ven avasallados por unos feroces ataques respaldados por la mal llamada “corrección política”.[1] Catecismo de la Iglesia Católica, 1633 - 1637
[2] Declaración Nostra aetate del Concilio Vaticano II
[3] Declaración Dignatatis humanae del Concilio Vaticano II
[4] Catecismo..., Tercera Parte, primera sección, artículo 3 y capítulo 2, artículo 3
[5] Juan Donoso Cortés (1973) Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, Ed. Espasa-Calpe, P 183