dijous, 18 d’octubre de 2012

Postmodernitat, capitalisme i jovent [Postmodernidad, capitalismo y juventud]

Después del artículo hay una versión en castellano.

El jovent. Fa temps, el motor del canvi, l’alè revolucionari de l’època, la veu contestataria enfront la realitat i els seus majors. Avui, la generació perduda, el suspir de rebel·lia ofegat en bars i discoteques, la negació i el rebuig de la cultura i el pensament com inspiració per a una nova poesia. El jovent, abans sumament poètic, quixotesc; avui, extremadament prosaic, un Sancho Panza sense un enginyós hidalgo de referència.

Com ha pogut succeir un canvi tan dràstic en el jovent espanyol? Com ha arribat el bar, la discoteca, les drogues, les jaquetes, els cotxes, els telèfons mòbils, la incultura, és a dir, el més pur materialisme i el més egoista individualisme hegemonitzar l’esperit dels joves?

Aquest interrogant exigeix posar sobre la taula dos fenòmens. Un molt conegut i antic, i un altre més recent però estretament lligat al primer. Em refereixo al capitalisme i a la postmodernitat. Jorge Garrido va encertar a l’exposar que una de les claus de la subsistència del capitalisme és donar pa i circ mitjançant “un salario que permita una mínima capacidad de consumo y distracciones como las fiestas de fin de semana para los jóvenes, los espectáculos deportivos o la televisión”, de manera que consegueix “evitar el descontento y mantener incluso una mentalidad pequeño-burguesa tendente al conformismo” [1]. En efecte, el capitalisme necessita estabilitat social per a mantenir unes injustícies idiosincràtiques al propi sistema que, de fet, li són tan inherents com necessàries. Tradicionalment, el jovent ha estat el focus principal que ha il·luminat els moviments anticapitalistes, fossin aquests del signe que fossin. Però el sistema ha aconseguit neutralitzar aquest focus, transformant-lo precisament en un dels focus socials del manteniment del propi sistema, doncs ha convertit al jovent en els perfectes ciutadans per al manteniment del capitalisme postmodern. I per què diem capitalisme postmodern? Què té a veure tot això amb la postmodernitat? És fàcil adonar-se que el capitalisme és la llavor de la postmodernitat. “Lo posmoderno se asocia con una sociedad donde las formas de vida consumistas y el consumo de masas dominan la existencia de sus miembros”[2]. El capitalisme necessita no només de la producció (mitjançant l’explotador del treball i l’interès), sino també del consum. El capitalista necessita tant explotar al treballador com crear necessitats materials al consumidor (i fixem-nos que si les ha de crear, és precisament perquè no les té), la qual cosa és el mateix que esclavitzar-lo espiritualment. D’aquesta manera, el capitalisme es serveix de la postmodernitat. Aquesta, surgida del nihilisme al que ens portà la modernitat (com ja constatà Nietzsche) ha comportat el fin dels grens relats (cristianisme, Il·lustració, comunisme, anarquisme…). L’home postmodern ja no té la consciència de tenir una missió individual i comunitària, ja no creu en futures utopies que han de realitzar-se. Ans al contrari, la postmodernitat es caracteritza per l’atomització de la societat, quelcom que comporta un individualisme extrem. Aquesta espècie de “mort de l’esperit” ens precipita al materialisme més absolut. I si l’idealisme exigeix l’excel·lència espiritual i moral, el materialisme, que nega la validesa intrínseca dels valors i les idees, el materialisme, dèiem, ens precipita, al mateix temps, a l’hedonisme desenfrenat. I aquest hedonisme, pel fet de ser idiosincràticament materialista, necessita de matèria per a alimentar-se. I aquesta matèria l’obté amb el consum. Així, el ciutadà postmodern necessita el consum, satisfent la voracitat capitalista que precisa, justament, d’aquest mateix consum en el qual i pel qual es recrea. Capitalisme i postmodernidad es retroalimenten.I és aquí on entren els joves. El sistema els ha convertit en conformistes i en consumidors compulsius. Consumidors d’oci i matèria. És tristíssim veure com els joves passan amb indiferència pel costat d’una biblioteca i com, contràriament, es desviuen per obtenir un cotxe nou. Necessiten comprar roba (de marca) habitualment, tenir mòvils nous, sortir de festa cada cap de setmana, ver el seu equip de futbol…Tot això que necessiten els ho ofereix el sistema a canvi de submissió, com un persa que es preenta davant dels grecs exigint terra i aigua a canvi de no ser aniquilats. Però és mentida. Ningú necessita mòvils, ni cotxes cars, ni estar de farra cada cap de setmana, sense pensar en la realitat, sense importar-li la política, sense preocupar-se dels altres. Tot això és una ficció que ha creat el capitalisme postmodern per apagar la flama contestataria que anteriorment emergia del jovent. Els joves, amb les autèntiques necessitats satisfetes, i vivint en un món luxós, han perdut la consciència social. L’Estat del benestar, quelcom tan desitjable, tan magnífic, sens dubte un dels majors triomfs d’Occident, està sent utilitzat pel propi sistema per a mantenir les injustícies socials, la gana al món (excepte en Occident, o almenys fins ara, doncs ja veurem com acaba aquesta crisi…) i l’aniquilació de l’esperit. Ja Ortega va saber veure-ho en dates ja llunyanes: “un mundo sobrado de posibilidades produce, automáticamente, graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humanos”[3]. La qüestió, emperò, no és eliminar l’Estat del benestar, sino ampliar aquest benestar material a un benestar espiritual. I per això és necessari desmonttar aquest sistema capitalista postmodern que, necessàriament, precipita l’ésser humà al pou de la incultura, la ignorància i el materialisme extrem, ja que són les condicions per a mantenir l’altíssim grau de consumisme que el sistema precisa, sent un forat negre social que com més engoleix, més creix i, pel que es veu, més necessita engolir.

I és que hi ha quelcom més que el sistema ha fet amb els joves: negar llur individualitat, llur personalitat. Els ha convertit en ciutadans extremadament individualistes però que necessiten, al mateix temps, reunir-se en comunitat. Però és una comunitat sense aspiracions ni interessos propis (no diguem ja socials), sino que els seus interessos i aspiracions són els que el mateix sistema els ofereix, imposant moltes alternatives (però imposant, al cap i a la fi). El cas més obvi, ja anomenat, és la festa del cap de setmana. Pocs joves saben què fer un cap de setmana si no surten de festa. Pero no porque ell, aquest jove individual, realment ho necessiti, sino porque la comunitat de joves en si (que actúen com un sol individu) ho imposa. Avui dia, si tens menys de 35 anys i no surts de festa els caps de setmana, ets un “vell”. No d’edat, sino d’esperit. Tant ha canviat l’esperit poètic del jovent de llavors! El filòsof Martin Heidegger va saber veure molt bé aquest fenòmen durant el primer terç del segle XX: “en cuanto cotidiano ser uno con otro está el ser-ahí [el hombre] bajo el señorío de los otros (…) [que es] desde un principio aceptado. Los otros, a los que uno llama así para encubrir la peculiar y esencial pertenencia a ellos (…) son-ahí inmediata y regularmente (…). El quien es cualquiera, es uno”[4].

Això és el que fa fet el capitalisme postmodern amb els joves: ofegar el seu esperit, precipitar-los al materialisme, empentant-los a l’hedonisme i, així, crear-lis les necessitats que no són necessitats seves, sino del propi sistema: el consumisme compulsiu basat en la matèria i l’hedonisme.

[1]Jorge Garrido (2007) Manifiesto Sindicalista, Ed. eMa, pp 111-112
[2]David Lyon (2000) Postmodernidad, Ed. Alianza, P 110
[3]Ortega y Gasset (2006) La rebelión de las masas, Ed Alianza, P 120
[4]Heidegger (2001) Ser y Tiempo, Fondo de cultura económico, P 143

--------------------------------
 VERSIÓN EN CASTELLANO

La juventud. Antaño, el motor del cambio, el álito revolucionario de la época, la voz contestataria ante la realidad y sus mayores. Hoy, la generación perdida, el suspiro de rebeldía ahogado en bares y discotecas, la negación y rechazo de la cultura y el pensamiento como inspiración para una nueva poesía. La juventud, antaño sumamente poética, quijotesca; hoy, extremadamente prosaica, un Sancho Panza sin ingenioso hidalgo de referencia.

¿Cómo ha podido acaecer un cambio tan drástico en la juventud española? ¿Cómo han llegado el bar, la discoteca, las drogas, las chaquetas, los coches, los teléfonos móbiles, la incultura, es decir, el más puro materialismo y el más egoísta individualismo hegemonizar en el espíritu de los jóvenes?
Tal interrogante exige poner sobre la mesa dos fenómenos. Uno muy conocido y antiguo, y otro más reciente pero estrechamente ligado al primero. Me refiero al capitalismo y a la postmodernidad. Jorge Garrido dio en el clavo al exponer que una de las claves de la subsistencia del capitalismo es darle al pueblo panem et circenses [pan y circo] mediante “un salario que permita una mínima capacidad de consumo y distracciones como las fiestas de fin de semana para los jóvenes, los espectáculos deportivos o la televisión”, de manera que consigue “evitar el descontento y mantener incluso una mentalidad pequeño-burguesa tendente al conformismo”[1]. En efecto, el capitalismo necesita estabilidad social para mantener unas injusticias idiosincráticas al propio Sistema que, de hecho, le son tan inherentes como necesarias. Tradicionalmente, la juventud ha sido el foco principal que ha alumbrado los movimientos anticapitalistas, fueran estos del signo que fueran. Pero el Sistema ha conseguido neutralizar este foco, transformándolo precisamente en uno de los focos principales del mantenimiento del Sistema, pues ha convertido a los jóvenes en los perfectos ciudadanos para el mantenimiento del capitalismo postmoderno. ¿Y por qué digo del capitalismo postmoderno? ¿Qué tiene que ver con todo esto la postmodernidad?  Es fácil percatarse de que el capitalismo es el gérmen de la postmodernidad. “Lo postmoderno se asocia con una sociedad donde las formas de vida consumistas y el consumo de masas dominan la existencia de sus miembros”[2]. El capitalismo necesita no sólo de la producción (mediante la explotación del trabajo y el interés), sino también del consumo. El capitalista necesita tanto explotar al trabajador como crear necesidades materiales al consumidor (y fijémenos en que si las ha de crear, es precisamente porque no las tiene), lo que es lo mismo que esclavizarlo espiritualmente. De esta manera, el capitalismo se sirve de la postmodernidad. Ésta, surgida del nihilismo al que nos llevó la modernidad (como ya constató Nietzsche) ha conllevado el fin de los grandes relatos (cristianismo, Ilustración, comunismo, anarquismo…). El hombre postmoderno ya no tiene la conciencia de tener una misión individual y comunitaria, ya no cree en futuras utopías que deben realizarse, sino que la postmodernidad se caracteriza por la atomización de la sociedad, lo que conlleva un individualismo extremo. Esta especie de “muerte del espíritu” nos aboca al materialismo más absoluto. Y si el idealismo exige la excelencia espiritual y moral, el materialismo, que niega la validez intrínseca de los valores y las ideas, el materialismo, decía, nos aboca, a su vez, al hedonismo desenfrenado. Y este hedonismo, por ser idiosincráticamente materialista, necesita de materia para satisfacerse. Y esta materia la consigue con el consumo. Así, el ciudadano postmoderno necesita el consumo, satisfaciendo así la voracidad capitalista que necesita, justamente, ese mismo consumo en el cual se recrea. Capitalismo y postmodernidad se retroalimentan.

Y es ahí donde entran los jóvenes. El Sistema los ha convertido en conformistas a ultranza y en consumidores compulsivos. Consumidores de ocio y materia. Es tristísimo ver cómo los jóvenes pasan con indiferencia frente una biblioteca, y como, por el contrario, se desviven por conseguir un coche nuevo. Necesitan comprar ropa (de marca) a menudo, tener móbiles nuevos, salir de fiesta cada fin de semana, ver a su equipo de fútbol… Todo esto que necesitan se lo ofrece el Sistema a cambio de sumisión, cual persa que se presenta ante los griegos exigiendo tierra y agua a cambio de no ser aniquilados. Pero es mentira. Nadie necesita móbiles, ni coches caros, ni estar de juerga cada fin de semana, sin pensar en la realidad, sin importarle la política, sin preocuparse del prójimo. Todo eso es una ficción que ha creado el capitalismo postmoderno para apagar la llama contestataria que anteriormente emergía de la juventud. Ésta, con las auténticas necesidades satisfechas, y viviendo en un mundo lujoso, ha perdido conciencia social. El Estado del bienestar, algo tan deseable, tan magnífico, sin duda uno de los mayores triunfos de Occidente, está siendo utilizado por el propio Sistema para mantener las injusticias sociales, el hambre en el mundo (excepto en Occidente, o al menos hasta ahora, pues veremos cómo acaba esta crisis…) y la aniquilación del espíritu. Ya Ortega supo verlo en fechas algo lejanas: “un mundo sobrado de posibilidades produce, automáticamente, graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humanos”[3]. La cuestión, empero, no es eliminar el Estado del bienestar, sino ampliar este bienestar material a bienestar espiritual. Y para ello es necesario desmantelar este Sistema capitalista postmoderno que, necesariamente, aboca al ser humano al pozo de la incultura, la ignorancia y el materialismo extremo, puesto que son las condiciones para mantener el altísimo grado de consumo que el Sistema precisa, siendo un agujero negro social que cuanto más engulle más crece y, por lo tanto, más necesita engullir.

Y es que hay algo más que el Sistema ha hecho con los jóvenes: negar su individualidad, su personalidad. Los ha convertido en ciudadanos extremadamente individualistas pero que necesitan, al mismo tiempo, reunirse en comunidad. Pero es una comunidad sin aspiraciones ni intereses propios (no digamos ya sociales), sino que sus intereses y aspiraciones son las que el mismo Sistema les ofrece, imponiendo muchas alternativas (pero imponiendo, al fin y al cabo). El caso más obvio, ya mencionado, es la fiesta del fin de semana. Pocos jóvenes saben qué hacer un fin de semana si no salen de fiesta. Pero no porque él, ese joven individual, realmente lo necesite, sino porque la comunidad de jóvenes (que actúa como un solo individuo) en si lo impone. Hoy en día, si tienes menos de 35 años y no sales los fines de semana, eres un “viejo”. No de edad, sino de espíritu. ¡Tanto ha cambiado ese espíritu poético de la juventud de antaño! El filósofo Martin Heidegger supo ver muy bien este fenómeno: “en cuanto cotidiano ser uno con otro está el ser-ahí [el hombre] bajo el señorío de los otros (…) [que es] desde un principio aceptado. Los otros, a los que uno llama así para encubrir la peculiar y esencial pertenencia a ellos (…) son-ahí inmediata y regularmente (…). El quien es cualquiera, es uno[4].

Esto es lo que ha hecho el capitalismo postmoderno con los jóvenes: ahogar su espíritu, abocarlos al materialismo, empujarlos al hedonismo y, así, creales las necesidades que no son necesidades suyas, sino del propio Sistema: el consumismo compulsivo basado en la materia y el hedonismo.[1] Jorge Garrido (2007) Manifiesto Sindicalista, Ed. eMa, pp 111-112
[2] David Lyon (2000) Postmodernidad, Ed. Alianza, P 110
[3] Ortega y Gasset (2006) La rebelión de las masas, Ed Alianza, P 120
[4] Heidegger (2001) Ser y Tiempo, Fondo de cultura económico, P 143
5 comentaris:

 1. Pon la versión española directamente, coño, que lo entendemos todos. ¡Ahorrate el catalufo!

  ResponElimina
 2. La verdad, no sé si eres un tontolculo o un separatista trolleando.
  En todo caso, tu comentario es propio de alguien sin materia gris.
  Si eres un separatista trolleando, eres muy poco honesto al intentar inducir a la gente a creer que el resto de España odia a los catalanes.

  Si eres un español no catalán, debo decirte que no tienes ni idea de qué es España. Y la prueba es que la estás menospreciando al menospreciar una parte substancial de la Patria española: la tierra de Cataluña y su lengua y cultura.

  ResponElimina
 3. Mu bien contehtao, maehttro.

  ResponElimina
 4. Hostia, si hasta aquí tenemos al Noctas, El Gran Peloteador, chupóptero donde los haya, torpe emulador Sostriano, vago hasta la médula, exponente de esta endémica raza ibérica del resentido y el aristófobo.
  No se ha visto nunca talento tan pequeño dentro de una cretinidad tan grande como la del Vilanovense-asalta-trenes (sí, el que se cuela sistemáticamente en el tren de cercanías) que después tiene los santos huevos de dar lecciones.

  ResponElimina